എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം മോശമായ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നത്?
Daily Devotions

speaker :   Zac Poonen

Why Does God Allow Bad Things To Happen?
Daily Devotions

Sermons in this Series

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)