എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം മോശമായ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നത്?
Daily Devotions

പ്രഭാഷകൻ :   സാക് പുന്നൻ

Why Does God Allow Bad Things To Happen?
Daily Devotions

ഈ പരന്പരയിലെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ

ദൈവരാജ്യം - Part 1
സാക് പുന്നൻ
(Now Playing)
ദൈവരാജ്യം - Part 2
സാക് പുന്നൻ
(Now Playing)
താഴ്മയിൽ വളരുക
സാക് പുന്നൻ
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
ദൈവമോ പണമോ?
സാക് പുന്നൻ
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)