നമ്മെത്തന്നെ നിഷേധിക്കാതെ നമുക്ക് യേശുവിനെ അനുഗമിക്കാനാവില്ല
Daily Devotions

speaker :   Zac Poonen

We Can't Follow Jesus Without Denying Ourselves Daily
Daily Devotions

Sermons in this Series

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)