നമ്മെത്തന്നെ നിഷേധിക്കാതെ നമുക്ക് യേശുവിനെ അനുഗമിക്കാനാവില്ല
Daily Devotions

പ്രഭാഷകൻ :   സാക് പുന്നൻ

We Can't Follow Jesus Without Denying Ourselves Daily
Daily Devotions

ഈ പരന്പരയിലെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ

ദൈവരാജ്യം - Part 1
സാക് പുന്നൻ
(Now Playing)
ദൈവരാജ്യം - Part 2
സാക് പുന്നൻ
(Now Playing)
താഴ്മയിൽ വളരുക
സാക് പുന്നൻ
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
ദൈവമോ പണമോ?
സാക് പുന്നൻ
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)