നാം ബലഹീനരായിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ദൈവശക്തി പ്രകടമാകുന്നത് - Part 1
Daily Devotions

പ്രഭാഷകൻ :   സാക് പുന്നൻ

God's Power Can Be Manifested Only When We Are Weak - Part 1
Daily Devotions

ഈ പരന്പരയിലെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ

ദൈവരാജ്യം - Part 1
സാക് പുന്നൻ
(Now Playing)
ദൈവരാജ്യം - Part 2
സാക് പുന്നൻ
(Now Playing)
താഴ്മയിൽ വളരുക
സാക് പുന്നൻ
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
ദൈവമോ പണമോ?
സാക് പുന്നൻ
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)