വ്യാജ സുവിശേഷത്തെയും വ്യാജ യേശുവിനെയും വ്യാജ ആത്മാവിനെയും സൂക്ഷിക്കുക - ഭാഗം 2
Daily Devotions

പ്രഭാഷകൻ :   സാക് പുന്നൻ

Beware Of A Fake Gospel, A Fake Jesus And A Fake Spirit - Part 2
Daily Devotions

ഈ പരന്പരയിലെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ

ദൈവരാജ്യം - Part 1
സാക് പുന്നൻ
(Now Playing)
ദൈവരാജ്യം - Part 2
സാക് പുന്നൻ
(Now Playing)
താഴ്മയിൽ വളരുക
സാക് പുന്നൻ
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
ദൈവമോ പണമോ?
സാക് പുന്നൻ
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)