ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ രക്ഷകനായി സ്വീകരിക്കുക
Daily Devotions

പ്രഭാഷകൻ :   സാക് പുന്നൻ

Receive Christ As Your Personal Saviour
Daily Devotions

ഈ പരന്പരയിലെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ

ദൈവരാജ്യം - Part 1
സാക് പുന്നൻ
(Now Playing)
ദൈവരാജ്യം - Part 2
സാക് പുന്നൻ
(Now Playing)
താഴ്മയിൽ വളരുക
സാക് പുന്നൻ
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
ദൈവമോ പണമോ?
സാക് പുന്നൻ
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)