സ്വർഗീയ പിതാവിനെയല്ല, ഒരു വിഗ്രഹദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികൾ - ഭാഗം 3
Daily Devotions

പ്രഭാഷകൻ :   സാക് പുന്നൻ

Christians Who Worship An "Idol-god" And Not Our Heavenly Father - Part 3
Daily Devotions

ഈ പരന്പരയിലെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ

ദൈവരാജ്യം - Part 1
സാക് പുന്നൻ
(Now Playing)
ദൈവരാജ്യം - Part 2
സാക് പുന്നൻ
(Now Playing)
താഴ്മയിൽ വളരുക
സാക് പുന്നൻ
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
ദൈവമോ പണമോ?
സാക് പുന്നൻ
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)