നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ളവർക്ക് ഒരു സാക്ഷിയായിരിക്കാൻ അച്ചടക്കം
Daily Devotions

speaker :   Zac Poonen

Disciplined To Be A Witness To Those Around You
Daily Devotions

Sermons in this Series

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)