വ്യാജ സുവിശേഷത്തെയും വ്യാജ യേശുവിനെയും വ്യാജ ആത്മാവിനെയും സൂക്ഷിക്കുക - ഭാഗം 3
Daily Devotions

പ്രഭാഷകൻ :   സാക് പുന്നൻ

Beware Of A Fake Gospel, A Fake Jesus And A Fake Spirit - Part 3
Daily Devotions

ഈ പരന്പരയിലെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ

ദൈവരാജ്യം - Part 1
സാക് പുന്നൻ
(Now Playing)
ദൈവരാജ്യം - Part 2
സാക് പുന്നൻ
(Now Playing)
താഴ്മയിൽ വളരുക
സാക് പുന്നൻ
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
ദൈവമോ പണമോ?
സാക് പുന്നൻ
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)