നമ്മുടെ പിതാവ് നമ്മെ സ്നേഹിക്കുകയും പ്രപഞ്ചത്തെ ഭരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു - ഭാഗം 1
Daily Devotions

പ്രഭാഷകൻ :   സാക് പുന്നൻ

Our Father Loves Us And Rules The Universe - Part 1
Daily Devotions

ഈ പരന്പരയിലെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ

ദൈവരാജ്യം - Part 1
സാക് പുന്നൻ
(Now Playing)
ദൈവരാജ്യം - Part 2
സാക് പുന്നൻ
(Now Playing)
താഴ്മയിൽ വളരുക
സാക് പുന്നൻ
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
ദൈവമോ പണമോ?
സാക് പുന്നൻ
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)