ദൈവസിംഹാസനത്തിന്റെ വലത്തുഭാഗത്തു ഇരിക്കുന്ന യേശുവിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ ഉറപ്പിക്കുക
Daily Devotions

speaker :   Zac Poonen

Fix Our Eyes On Jesus Who Sat Down At The Right Hand Of The Throne Of God
Daily Devotions

Sermons in this Series

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)