നമുക്ക് ദൈവത്തെയും പണത്തെയും സേവിക്കാൻ കഴിയില്ല
Daily Devotions

speaker :   Zac Poonen

We Can't Serve Both God and Money
Daily Devotions

Sermons in this Series

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)