നമ്മുടെ പിതാവ് നമ്മെ സ്നേഹിക്കുകയും പ്രപഞ്ചത്തെ ഭരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു - ഭാഗം 2
Daily Devotions

പ്രഭാഷകൻ :   സാക് പുന്നൻ

Our Father Loves Us And Rules The Universe - Part 2
Daily Devotions

ഈ പരന്പരയിലെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ

ദൈവരാജ്യം - Part 1
സാക് പുന്നൻ
(Now Playing)
ദൈവരാജ്യം - Part 2
സാക് പുന്നൻ
(Now Playing)
താഴ്മയിൽ വളരുക
സാക് പുന്നൻ
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
ദൈവമോ പണമോ?
സാക് പുന്നൻ
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)