നിങ്ങളെ തന്നെ താഴ്ത്തുക ദൈവം തക്കസമയത്ത് നിങ്ങളെ ഉയർത്തും
Daily Devotions

speaker :   Zac Poonen

Humble Yourselves, He Will Exalt You At The Proper Time
Daily Devotions

Sermons in this Series

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)