നിങ്ങളെ തന്നെ താഴ്ത്തുക ദൈവം തക്കസമയത്ത് നിങ്ങളെ ഉയർത്തും
Daily Devotions

പ്രഭാഷകൻ :   സാക് പുന്നൻ

Humble Yourselves, He Will Exalt You At The Proper Time
Daily Devotions

ഈ പരന്പരയിലെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ

ദൈവരാജ്യം - Part 1
സാക് പുന്നൻ
(Now Playing)
ദൈവരാജ്യം - Part 2
സാക് പുന്നൻ
(Now Playing)
താഴ്മയിൽ വളരുക
സാക് പുന്നൻ
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
ദൈവമോ പണമോ?
സാക് പുന്നൻ
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)