എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം മോശമായ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നത്?
Daily Devotions

പ്രഭാഷകൻ :   സാക് പുന്നൻ

Why Does God Allow Bad Things To Happen?
Daily Devotions

ഈ പരന്പരയിലെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ

ദൈവരാജ്യം - Part 1
സാക് പുന്നൻ
(Now Playing)
ദൈവരാജ്യം - Part 2
സാക് പുന്നൻ
(Now Playing)
താഴ്മയിൽ വളരുക
സാക് പുന്നൻ
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
ദൈവമോ പണമോ?
സാക് പുന്നൻ
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)