ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരം എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?
Daily Devotions

speaker :   Zac Poonen

What does the 'Body of Christ' mean?
Daily Devotions

Sermons in this Series

(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)