പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ ഔന്നത്യം
ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതം അവിടുത്തെ സഭയിൽ ജീവിക്കുന്ന വിധം

പ്രഭാഷകൻ :   സാക് പുന്നൻ

The Superiority Of The New Covenant
Living The Christ-Life In His Church