ദൈവം നമ്മെ വിളിക്കുന്ന ഉന്നതമായ ജീവിതം
ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതം അവിടുത്തെ സഭയിൽ ജീവിക്കുന്ന വിധം

പ്രഭാഷകൻ :   സാക് പുന്നൻ

God Calls Us To A Higher Life
Living The Christ-Life In His Church