പാറമേൽ പണിയുന്ന ഒരു സഭ
ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതം അവിടുത്തെ സഭയിൽ ജീവിക്കുന്ന വിധം

പ്രഭാഷകൻ :   സാക് പുന്നൻ

Building A Church On The Rock
Living The Christ-Life In His Church