ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിർമലമായ വഴിപാട്
ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതം അവിടുത്തെ സഭയിൽ ജീവിക്കുന്ന വിധം

പ്രഭാഷകൻ :   സാക് പുന്നൻ

God Wants A Pure Offering
Living The Christ-Life In His Church