സഭ, സഹോദരിമാർ - ചോദ്യോത്തരം
ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതം അവിടുത്തെ സഭയിൽ ജീവിക്കുന്ന വിധം

പ്രഭാഷകൻ :   സാക് പുന്നൻ

Question & Answer On The Church And On Women
Living The Christ-Life In His Church