ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന യാഗം- നമ്മുടെ ശരീരം
ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതം അവിടുത്തെ സഭയിൽ ജീവിക്കുന്ന വിധം

പ്രഭാഷകൻ :   സാക് പുന്നൻ

Our Body Is the Sacrifice God Wants
Living The Christ-Life In His Church