തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 5- ക്രിസ്തു മാതൃക തിരഞ്ഞെടുക്കുക
അഞ്ച് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ

പ്രഭാഷകൻ :   Santosh Poonen

CHOICE: 5.Choose to be a Christ-like Example
Five Choices To Make