തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 3- അനുസരണം തിരഞ്ഞെടുക്കുക
അഞ്ച് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ

പ്രഭാഷകൻ :   Santosh Poonen

CHOICE: 3.Choose Obedience
Five Choices To Make