തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 1- ക്രിസ്തുവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക
അഞ്ച് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ

പ്രഭാഷകൻ :   Santosh Poonen

CHOICE: 1.Choose Christ
Five Choices To Make