തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2- താഴ്‌മ തിരഞ്ഞെടുക്കുക
അഞ്ച് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ

പ്രഭാഷകൻ :   Santosh Poonen

CHOICE: 2.Choose Humility
Five Choices To Make