ലേഖകൻ :   സാക് പുന്നൻ
WFTW Body: 

എക്കാലവും ഈ ലോകം കണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും സൗന്ദര്യമുള്ളതും , ഏറ്റവും ക്രമമുള്ളതും , ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ളതുമായ ജീവിതം യേശുവിൻ്റെ ജീവിതമായിരുന്നു. ദൈവ വചനത്തോടുള്ള അവിടുത്തെ പൂർണ്ണ അനുസരണം ആയിരുന്നു ഇതിനു കാരണം. എവിടെയെല്ലാം ദൈവത്തോടു തികഞ്ഞ അനുസരണം ഉണ്ടോ , അവിടെയെല്ലാം പൂർണ്ണതയും സൗന്ദര്യവും ഉണ്ട് - ഗ്രഹങ്ങളിലും നക്ഷത്രങ്ങളിലും നാം കാണുന്നതുപോലെ. " യഹോവ ഭയം ജീവൻ്റെ ഉറവാകുന്നു " (സദൃശ.14:27) - യേശു കല്പന അനുസരിച്ചത് " ദിവസം മുഴുവനും യഹോവ ഭയത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ടതിനായിരുന്നു " (സദൃശ.23:17). യേശു ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചപ്പോൾ , ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൽ സ്വർഗ്ഗത്തിൻ്റെ ജീവൻ കണ്ടു അവിടുത്തെ മനസ്സലിവ് , മറ്റുള്ളവർക്കു വേണ്ടിയുള്ള അവിടുത്തെ കരുതൽ , അവിടുത്തെ നിർമ്മലത , അവിടുത്തെ നിസ്വാർത്ഥ സ്നേഹം , അവിടുത്തെ താഴ്മ ഇവയെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ തന്നെ ജീവൻ്റെ പ്രകടനങ്ങളായിരുന്നു. ഈ ദൈവിക ജീവനും സ്വർഗ്ഗീയ അന്തരീക്ഷവും നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്കു കൊണ്ടുവരേണ്ടതിനാണ് ഇപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവു വന്നിരിക്കുന്നത്. നാം ദൈവത്താൽ ഈ ഭൂമിയിൽ ആക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ലോകത്തിന് ഈ സ്വർഗീയ ജീവൻ വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടതിനാണ്. സ്വർഗ്ഗത്തിൻ്റെ ഈ സന്തോഷം , സമാധാനം , സ്നേഹം , നിർമ്മലത, നന്മ ഇവയുടെ ഒരു മുൻ രുചി നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിലും സഭയിലും ഈ വരുന്ന വർഷത്തിൽ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. യേശു ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു സ്വർഗീയ ജീവിതം ജീവിച്ചു . നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നോട്ടം യേശുവിൽ ഉറപ്പിച്ച് അവിടുത്തെ അനുഗമിക്കുമെങ്കിൽ , അപ്പോൾ ഈ വർഷത്തിൻ്റെ ഓരോ ദിവസവും നിങ്ങൾക്ക് ഭൂമിയിൽ ഒരു സ്വർഗീയ ദിനം പോലെ ആയിരിക്കും.

പിതാവുമായുള്ള കൂട്ടായ്മ ആയിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ ഏറ്റവും വിലയുള്ള സ്വത്ത്. ഇതിനോടു താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ മറ്റൊന്നിനെയും അവിടുന്ന് വില മതിച്ചില്ല. ഈ കൂട്ടായ്മയാണ് കാൽവറിയിൽ വിച്ഛേദിക്കപ്പെടുമെന്ന് യേശു അറിഞ്ഞിരുന്നത് , നഷ്ടപ്പെട്ട മനുഷ്യരാശിക്കു വേണ്ടി 3 മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് നിത്യ നരകയാതന അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ ( മത്തായി.27.45). ആ സമയം പിതാവിന് യേശുവിനെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരുമായിരുന്നു. കൂടാതെ നിത്യത മുതൽ അവിടുന്ന് ആസ്വദിച്ച തൻ്റെ പിതാവുമായുള്ള കൂട്ടായ്മയും 3 മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് വിച്ഛേദിക്കപ്പെടുമായിരുന്നു. ആ കൂട്ടായ്മ മുറിയുന്നതിനെ അവിടുന്ന് അത്രമാത്രം ഭയപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് ഗതസമനയിൽ അവിടുത്തെ വിയർപ്പ് വലിയ രക്ത തുള്ളികളായി നിലത്തു വീണത്. നീക്കിത്തരണമെന്ന് അവിടുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ച പാനപാത്രം ഇതായിരുന്നു : തൻ്റെ പിതാവുമായുള്ള കൂട്ടായ്മയിലുണ്ടാകുന്ന വിച്ഛേദനം. യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുക എന്നാൽ അവിടുന്നു വില മതിച്ചതു പോലെ പിതാവുമായുള്ള 'കൂട്ടായ്മയെ വിലമതിക്കുക എന്നാണ്. അപ്പോൾ പാപം നമുക്ക് അത്യന്തം പാപകരമായി തീരും , കാരണം അത് പിതാവുമായുള്ള നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മയെ തകർത്തു കളയുന്നു. മറ്റു മനുഷ്യരോടുള്ള സ്നേഹമില്ലാത്ത മനോഭാവം പോലും സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തതാകും , കാരണം അതു പിതാവിനോടുള്ള നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മയെ ഭഞ്ജിക്കുന്നു .

വേദപുസ്തകം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള രഹസ്യം ഒന്നാമതായി കർത്താവുമായി ഏറ്റവും അടുത്ത ഒരു ബന്ധമുണ്ടായിരിക്കുക എന്നതാണ്. ദൈവ വചനത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രചോദിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നവയുടെ അർത്ഥം വിവരിച്ചു തരുവാൻ അവിടുത്തേക്കു കഴിയും . അതു കൊണ്ട് യേശുവിനോടു കൂടെ നടന്ന് , ആദിമ ശിഷ്യന്മാർ ചെയ്തതു പോലെ , അവിടുന്ന് നിങ്ങളോടു സംസാരിക്കുന്നതു കേൾക്കുവാൻ വാഞ്ഛിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ അവരുടേതുപോലെ തുറക്കപ്പെടുകയും അവരുടേതു പോലെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും. കർത്താവിനോടു കൂടെ നടന്ന കഴിഞ്ഞ 61 വർഷങ്ങളിൽ ഞാൻ കണ്ടെത്തിയത് ഇതാണ്.

നാം ജനിക്കുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ ആസൂത്രണം ചെയ്തു. ദാവീദ് പറയുന്നു , "ഞാൻ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പുതന്നെ അവിടുന്ന് എന്നെ കണ്ടു , ഞാൻ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ ദിവസവും അവിടുന്ന് സംവിധാനം ചെയ്തു . ഓരോ ദിവസവും അവിടുത്തെ പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരുന്നു. കർത്താവെ, അവിടുന്ന് എന്നെ കുറിച്ച് നിരന്തരം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു എന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നത് എത്ര വിലയേറിയ കാര്യമാണ്. ഒരു ദിവസം എത്ര തവണ അവിടുത്തെ വിചാരങ്ങൾ എൻ്റെ നേർക്കു തിരിയുന്നു എന്ന് എനിക്ക് എണ്ണാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല. മാത്രമല്ല രാവിലെ ഞാൻ ഉണരുമ്പോൾ , അപ്പോഴും അവിടുന്ന് എന്നെ കുറിച്ചു വിചാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു " (സങ്കീ.139.16-18 ലിവിംഗ്).

അതു നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ ദിവസത്തേക്കും വേണ്ടി വിശദമായൊരു പദ്ധതി അവിടുത്തെ മനസ്സിലുണ്ട് എന്നാണ്. നിങ്ങൾ ജനിക്കുന്നതിനു ലക്ഷക്കണക്കിനു വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പേ , നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ആരായിരിക്കണമെന്നും , നിങ്ങൾ ഏതു രാജ്യത്തു പിറക്കണമെന്നും , നിങ്ങളെ ക്രിസ്തുവിലേക്കു കൊണ്ടുവരുവാൻ ക്രമീകരിക്കേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നും എല്ലാം , അവിടുന്നു മുന്നമേ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആത്മീയ അഭ്യസനം നൽകുവാൻ എന്തെല്ലാം ശോധനകളിലൂടെ നിങ്ങളെ അവിടുന്ന് കൊണ്ടു പോകണമെന്നും , എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ മടയത്തരങ്ങളെയും തെറ്റുകളെയും അവിടുത്തെ മഹത്വത്തിനായി ആക്കി തീർക്കാമെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ഒരു സഭയിലേക്ക് സ്വർഗ്ഗത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷം കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ കൂട്ടായ്മ പണിയുവാൻ കഴിയുന്നവരാണ് ആ സഭയിലെ ഏറ്റവും വിലയുള്ള സഹോദരനും സഹോദരിയും . അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി മൂപ്പന്മാരിൽ ഒരാളായിരിക്കണമെന്നില്ല. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അത്തരം വിലയുള്ള സഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാരും ആയി തീരാനുള്ള അവസരമുണ്ട്. ഒരു യോഗത്തിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭവനത്തിലേക്കോ കടന്നു വരുമ്പോഴെല്ലാം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന്‌ ഒരു മന്ദമാരുതൻ ആ മുറിയിലൂടെ വീശുന്നതായ തോന്നലുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സഹോദരൻ / സഹോദരിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക. അതുപോലെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി എത്ര വിലയേറിയ ഒരു സഹോദരൻ / സഹോദരി ആണ് ! അവൻ / അവൾ യാത്രയ്ക്കിടയിൽ വെറും 10 മിനിട്ട് നേരത്തേക്കു മാത്രമാണ് നിങ്ങളെ സന്ദർശിച്ചതെങ്കിലും നിങ്ങൾ പുതുക്കം പ്രാപിച്ചതായി തോന്നും. അഞ്ചു മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് സ്വർഗ്ഗം ഇറങ്ങി വന്നതായി നിങ്ങൾക്കു തോന്നും!

ദൈവം അബ്രാഹാമിനോടു പറഞ്ഞു " .....ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും... ഭൂമിയിലെ സകല കുടുംബങ്ങൾക്കും നീ ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും " (ഉൽ. 12:2,3). ആ അനുഗ്രഹം നമ്മുടെയും അവകാശമാണ് , പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ (ഗലാ. 3:14 പ്രകാരം). നിങ്ങളുടെ പാനപാത്രം നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവരെ അനുഗ്രഹിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ ഈ വർഷം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ വർഷം നിൻ്റെ വഴിയിൽ നീ കണ്ടു മുട്ടുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയേയും അനുഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടതിലും അധികം ശക്തിയും അനുഗ്രഹവും ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിഷേകത്തിൽ ഉണ്ട്. അതു കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രാപിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതങ്ങളിലേക്കു പകർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുക. ഏതു വിധത്തിലെങ്കിലും , നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ സ്വാർത്ഥതയോടു കൂടി നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി മാത്രം സൂക്ഷിച്ചാൽ , അത് പിറ്റെ ദിവസത്തേക്കു സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച മന്ന പോലെ കൃമിക്കാൻ തുടങ്ങും . മറ്റുള്ളവരെ നനയ്ക്കുന്നവൻ , ഏതു വിധത്തിലായാലും , ദൈവത്താൽ നനയ്ക്കപ്പെടും ( സദൃശ.11: 25 ). നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കട്ടെ.

ഈ വർഷം , നിങ്ങൾക്ക് വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു വർഷമായിരിക്കട്ടെ.