ലേഖകൻ :   സാക് പുന്നൻ
WFTW Body: 

സങ്കീർത്തനം 50 - തങ്ങളുടെ നാവിനെ ഏഷണി പറയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം അതിനെ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് , സങ്കീർത്തനം 50: 23 ൽ അതിശയകരമായ ഒരു വാഗ്ദത്തം കാണുന്നു : " സ്തോത്രം അർപ്പിക്കുന്ന ഏവനും എന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു , അതിലൂടെ അവന് എൻ്റെ വിടു തലിനെ (രക്ഷയെ) കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ എനിക്ക് ഒരു വഴി ഒരുക്കുന്നു " ( അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ). നാം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുമ്പോൾ , അതിലൂടെ നാം പരമാധികാരിയായ ദൈവമെന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് തന്നിലുള്ള വിശ്വാസം നാം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് . അങ്ങനെ ഈ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രകടനം ദൈവത്തിൻ്റെ വിടുതൽ നമ്മെ കാണിക്കുവാൻ അവിടുത്തെ പ്രാപ്തനാക്കുന്നു.

സങ്കീർത്തനം 65: 1 (കെ ജെ വി ) പറയുന്നു , " ദൈവമേ , സീയോനിൽ (സഭയിൽ) സ്തുതി അവിടുത്തേക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു " . ദൈവത്തിനു വേണ്ടി എപ്പോഴും സ്തുതി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരിടമായിരിക്കണം നമ്മുടെ സഭകൾ . ദൈവം നമ്മുടെ മദ്ധ്യേ വരുമ്പോൾ , സ്തുതി അവിടുത്തെ കാത്തിരിക്കുന്നതായി അവിടുന്ന് കണ്ടെത്തണം. അങ്ങനെയുള്ളവരെ ദൈവം തന്നോട് അടുപ്പിക്കുന്നു . സങ്കീ. 65:4 പറയുന്നു , "അവിടുന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്ത് തന്നോട് അടുപ്പിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ എത്ര ഭാഗ്യവാനാണ് " . ഭൂമിയോടുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ നന്മയെ കുറിച്ച് ആ സങ്കീർത്തനം തുടർന്നു പറയുന്നു.

സങ്കീർത്തനം 100, യഹോവയെ സ്തുതിക്കുന്നതിനും അവിടുത്തെ സേവിക്കുന്നതിനുമായുള്ള ഒരു ക്ഷണമാണ്. നാം " സന്തോഷത്തോടെ ദൈവത്തെ സേവിക്കേണ്ടവരാണ് " (സങ്കീ. 100: 2) . ഞങ്ങൾ കർത്താവിനെ സേവിക്കുന്നു എന്നു പറയുന്നവരെ ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നു , എന്നാൽ അധിക സമയവും അവർ ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പരാതി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് . സന്തോഷത്തോടെ അവിടുത്തെ സേവിക്കാത്ത ആരും തന്നെ സേവിക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല .

സങ്കീർത്തനം 106 യിസ്രായേലിനോടുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ നന്മയെ കുറിച്ചുള്ള ചരിത്രവുമായി തുടരുന്നു. സങ്കീ. 106: 11, 12 ൽ നാം വായിക്കുന്നു , " വെള്ളം അവരുടെ ശത്രുക്കളെ മൂടിക്കളഞ്ഞപ്പോൾ അവർ അവിടുത്തെ വചനങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുകയും അവിടുത്തേക്കു സ്തുതി പാടുകയും ചെയ്തു" . രണ്ടു കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നാം കാണുന്നത് . ഒന്നാമത് , സ്തുതി വിശ്വാസത്തിൻ്റെ തെളിവാണ് . ഹൃദയം നിറഞ്ഞുകവിയുന്നത് വായ് സംസാരിക്കുന്നു. ഹൃദയത്തിൻ്റെ കവിഞ്ഞൊഴുക്ക് വാൽവാണ് വായ്. തങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ , അതു സ്തുതിയാൽ നിറഞ്ഞു കവിയുന്നു . അപ്പൊസ്തലന്മാർ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയപ്പെട്ടപ്പോൾ ,അവർ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ തുടങ്ങി (പ്രവൃത്തി . 2). നാം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതു തെളിയിക്കുന്നത് നമുക്കു വിശ്വാസം ഇല്ലെന്നാണ് . രണ്ടാമത് , പഴയ ഉടമ്പടിയുടെ കീഴിൽ , അവർ കാഴ്ചയാലാണ് ജീവിച്ചത് , വിശ്വാസത്താൽ അല്ല . അവരുടെ ശത്രുക്കൾ മുങ്ങുന്നതു കണ്ടതിനു ശേഷം മാത്രമെ അവർക്കു ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ . ഇന്ന്, നമ്മുടെ ശത്രുക്കൾ പരാജയപ്പെടുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ നമുക്കു ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ കഴിയും . അതാണ് കാഴ്ചയാലല്ല വിശ്വാസത്താൽ നടക്കുക എന്നാൽ .

സങ്കീർത്തനം 149 ദൈവത്തെ എല്ലാ കാലത്തും സ്തുതിക്കുവാൻ നമ്മെ ക്ഷണിക്കുന്നു . " താഴ്മയുള്ളവരെ അവിടുന്ന് രക്ഷകൊണ്ട് അലങ്കരിക്കും" ( സങ്കീ. 149:4). കർത്താവ് രക്ഷ കൊണ്ട് നിങ്ങളെ അലങ്കരിക്കണമെന്നു നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ , നിങ്ങൾ താഴ്മയുള്ളവരായിരിക്കണം. നമ്മുടെ കിടക്കകളിൽ പോലും സന്തോഷത്തോടെ പാടുവാനും , നമ്മുടെ വായിൽ എപ്പോഴും ദൈവത്തിൻ്റെ പുകഴ്ചകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുവാനും, സാത്താൻ്റെയും അവൻ്റെ ഭൂതങ്ങളുടെയും ശക്തിയും പ്രവർത്തനങ്ങളും ബന്ധിക്കേണ്ടതിന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ദൈവവചനം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതിനുമാണ് നാം വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ( സങ്കീ. 149: 5-8). ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നതും സാത്താൻ്റെ ശക്തി ബന്ധിക്കുന്നതും എപ്പോഴും ഒരുമിച്ചു ചേർന്നു പോകുന്നു.

സങ്കീർത്തനം 150 : ഈ സങ്കീർത്തനത്തിൽ " സ്തുതിക്കുക " എന്ന വാക്ക് പതിമൂന്നു പ്രാവശ്യം നാം വായിക്കുന്നു. " ശ്വാസമുള്ളതൊക്കെയും ( ജീവനുള്ള തൊക്കെയും ) യഹോവയെ സ്തുതിക്കട്ടെ " (സങ്കീ. 150: 6 ). ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കേണ്ടാത്തവർ ഒരു തരത്തിലുള്ളവർ മാത്രമാണ് - ശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്തവർ , മരിച്ചവർ. ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം എല്ലായ്പോഴും ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം . നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ അത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കട്ടെ . ആമേൻ.