ലേഖകൻ :   സാക് പുന്നൻ
WFTW Body: 

ദൈവ വചനം മൂന്നു കാലങ്ങളിലുള്ള രക്ഷയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു - ഭൂതകാലം (എഫെ. 2:8) , വർത്തമാന കാലം ( ഫിലി. 2:12) , പിന്നെ ഭാവികാലം ( റോമ. 13:11) - മറ്റു വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ നീതീകരണത്തെ കുറിച്ചും വിശുദ്ധീകരണത്തെ കുറിച്ചും തേജസ്കരണത്തെ കുറിച്ചും .

1.നീതീകരണം:

രക്ഷയ്ക്ക് ഒരു അടിസ്ഥാനവും ഒരു ഉപരിഘടനയും (മേൽ കെട്ടിടവും ) ഉണ്ട് . അടിസ്ഥാനമെന്നാൽ പാപക്ഷമയും നീതീകരണവുമാണ് . നീതീകരണം എന്നത് പാപ ക്ഷമയെക്കാൾ കൂടിയതാണ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടികളിൽ നാം നീതിമാന്മാരായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുന്നു എന്നാണ് , ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണം , പുനരുത്ഥാനം , ആരോഹണം എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ . ഇത് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല (എഫെ. 2:8, 9) , കാരണം നമ്മുടെ നീതി പ്രവൃത്തികൾ പോലും ദൈവത്തിൻ്റെ കാഴ്ചയിൽ കറ പുരണ്ട തുണികൾ പോലെയാണ് ( യെശ.64:6 ). നാം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നീതിയാൽ ധരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു (ഗലാ. 3: 27). മാനസാന്തരവും വിശ്വാസവുമാണ് ക്ഷമിക്കപ്പെടുവാനും നീതീകരിക്കപ്പെടുവാനുമുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ (അപ്പൊ. പ്ര. 20: 21 ). യഥാർത്ഥ അനുതാപം നമ്മിൽ യഥാസ്ഥാനപ്പെടലിൻ്റെ ഫലമുളവാക്കണം - തെറ്റായ രീതിയിൽ നമ്മുടെ കൈവശമുള്ള സാധനങ്ങളും (മറ്റുള്ളവരുടെ വക) , അടയ്ക്കേണ്ട നികുതികളും മടക്കി കൊടുക്കുന്നതും , നാം തെറ്റു ചെയ്തിട്ടുള്ളവരോടു ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നതും , നമ്മളാലാവോളം (ലൂക്കോ. 19: 8, 9 ). ദൈവം നമ്മോടു ക്ഷമിക്കുമ്പോൾ , നാം അതേ രീതിയിൽ മറ്റുള്ളവരോട് ക്ഷമിക്കണമെന്ന് അവിടുന്ന് നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. അതു ചെയ്യുന്നതിൽ നാം പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ ദൈവം നമുക്കു തന്ന പാപക്ഷമ അവിടുന്ന് പിൻവലിക്കുന്നു (മത്താ. 18: 23-35). മാനസാന്തരത്തെയും വിശ്വാസത്തെയും തുടർന്ന് ജലത്തിലുള്ള മുഴുകൽ സ്നാനം ഉണ്ടാകണം , അതിലൂടെ നാം ദൈവത്തോടും മനുഷ്യരോടും പിശാചിനോടും നമ്മുടെ പഴയ മനുഷ്യൻ വാസ്തവമായി കുഴിച്ചിടപ്പെട്ടു എന്നു പരസ്യമായി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് (റോമ.6:4, 6) . അതിനു ശേഷം നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും , അതിനു ശേഷം നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ടും അധരംകൊണ്ടും ക്രിസ്തുവിനു വേണ്ടി സാക്ഷികളാകാനുള്ള ശക്തിയാൽ നാം അണിയിക്കപ്പെടുന്നു ( അപ്പോ. പ്ര. 1:8). ദൈവത്തിൻ്റെ എല്ലാ മക്കളാലും വിശ്വാസത്താൽ പ്രാപിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു വാഗ്ദത്തമാണ് പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം (മത്താ. 3:11 , ലൂക്കോ. 11:13) . താൻ ഒരു ദൈവ പൈതലാണെന്നുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സാക്ഷ്യം ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നതും (റോമ. 8:16) , താൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വാസ്തവമായി പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പായി അറിയുന്നതും ഓരോ ശിഷ്യൻ്റെയും പ്രത്യേക അവകാശമാണ് (അപ്പൊ. 19:2).

2. വിശുദ്ധീകരണം

വിശുദ്ധീകരണം എന്നത് കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഉപരിഘടയാണ് (മുകളിലോട്ടുള്ള പണി ). വിശുദ്ധീകരണം ( "പാപത്തിൽ നിന്നും ലോകത്തിൽ നിന്നും വേർതിരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് " എന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നു). എന്നത് വീണ്ടും ജനനത്തോടു കൂടി ആരംഭിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് (1കൊരി. 1: 2) തന്നെയുമല്ല നമ്മുടെ ഭൂമിയിലെ ജീവിതകാലത്തുടനീളം അതു തുടരേണ്ടതുമാണ് (1 തെസ്സ . 5:23, 24) . അവിടുത്തെ നിയമങ്ങൾ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിലും മനസ്സിലും എഴുതിക്കൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ ദൈവം ആരംഭിക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാണിത് ; എന്നാൽ നമ്മുടെ ഭാഗം നാം ചെയ്യണം , ഭയത്തോടും വിറയലോടും കൂടെ നമ്മുടെ രക്ഷയെ പ്രവർത്തിച്ചെടുക്കുന്ന കാര്യം (ഫിലി. 2:12,13). പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്കു നൽകുന്ന ശക്തിയിലൂടെ ശരീരത്തിൻ്റെ (ജഡത്തിൻ്റെ) പ്രവൃത്തികളെ മരണത്തിനേൽപ്പിക്കേണ്ടതു നാം ആണ് (റോമ.8.13). നാമാണ് ജഡത്തിലെയും ആത്മാവിലെയും സകല കന്മഷങ്ങളും പോക്കി നമ്മെത്തന്നെ ശുദ്ധീകരിച്ച് , ദൈവഭയത്തിൽ വിശുദ്ധിയെ തികയ്ക്കേണ്ടത് ( 2 കൊരി. 7:11). എവിടെ ഒരു ശിഷ്യൻ ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവുമായി സഹകരിക്കുന്നതിൽ ഉൽപതിഷ്ണുവും പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടെയും ആണോ , അവിടെ അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ വിശുദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി വളരെ വേഗം പുരോഗമിക്കും. ആത്മാവിൻ്റെ നടത്തിപ്പിനോടുള്ള പ്രതികരണത്തിൽ അലസനായിരിക്കുന്ന ഒരുവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ പ്രവൃത്തി പ്രകടമാം വിധം സാവധാനത്തിലും സ്തംഭനാവസ്ഥയിലും ആയിരിക്കും . പ്രലോഭനത്തിൻ്റെ വേളകളിലാണ് ശുദ്ധീകരണത്തിനുള്ള ആഗ്രഹത്തിലെ പൂർണ്ണ മനസ്കത സത്യത്തിൽ പരിശോധിക്കപ്പെടുന്നത് . വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുക എന്നാൽ ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ നീതി നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിവർത്തിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് - പഴയ ഉടമ്പടിയിലേതുപോലെ ബാഹ്യമായി മാത്രമല്ല (റോമ.8:4). ഇതാണ് മത്താ.5.17 - 48 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ യേശു ഊന്നൽ കൊടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് . ന്യായപ്രമാണം ആവശ്യപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഇവിടെ യേശു ചുരുക്കി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് , പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടു കൂടെ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുക എന്നതും നമ്മെ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കുന്നതും ആയാണ് (മത്താ. 22:36- 40). സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഈ നിയമമാണ് ദൈവം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് , കാരണം അത് അവിടുത്തെ തന്നെ സ്വഭാവമാണ് (എബ്ര.8: 10; 2 പത്രൊ.1:4) . ഇതിൻ്റെ പുറമേയുള്ള വെളിപ്പെടുത്തൽ , ബോധപൂർവ്വമായ എല്ലാ പാപത്തിന്മേലും ജയമുള്ള ഒരു ജീവിതവും യേശുവിൻ്റെ എല്ലാ കല്പനകളോടുമുള്ള അനുസരണവും ആയിരിക്കും (യോഹ. 14:15). ആദ്യം യേശു വച്ചിട്ടുള്ള ശിഷ്യത്വത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥകൾ നിവർത്തിക്കാതെ (ലൂക്കോ.14:26 - 33) ഈ ജീവിതത്തിലേക്കു കടക്കുവാൻ നമുക്കു കഴിയുകയില്ല. ഇവയെല്ലാം അടിസ്ഥാനപരമായി , നമ്മുടെ ബന്ധുക്കൾ , നമ്മുടെ സ്വയജീവൻ മുതലായവയ്ക്കു മുകളിലായി കർത്താവിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം നൽകുന്നതും , ഒരുവൻ്റെ എല്ലാ ഭൗതിക സമ്പത്ത് , സ്വത്ത് എന്നിവയിൽ നിന്നും വേർപെടുത്തപ്പെട്ടവരായിരിക്കുന്നതും ആണ്. ഇതാണ് നമുക്ക് ആദ്യമായി കടന്നു പോകേണ്ട ഇടുക്കുവാതിൽ. അതിനു ശേഷമാണ് വിശുദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ ഇടുക്കുവാതിൽ വരുന്നത്. വിശുദ്ധീകരണം കൂടാതെ ആരും കർത്താവിനെ കാണുകയില്ല (എബ്രാ. 12:.14).

3. തേജസ്കരണം

ഇവിടെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസാക്ഷിയിൽ പൂർണ്ണതയുള്ളവരായിരിക്കുവാൻ (എബ്രാ. 7:19 , 9:9, 14) സാധ്യതയുള്ളപ്പോൾ തന്നെ , യേശുവിൻ്റെ മടങ്ങി വരവിൽ യേശുവിൻ്റേതു പോലെ തേജസ്കരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ശരീരം നമുക്കുണ്ടാകുന്നതുവരെ നമുക്ക് പാപരഹിത പൂർണ്ണത ഉള്ളവരായിരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല (1 യോഹ. 3: 2). അപ്പോൾ മാത്രമെ നമുക്ക് അവിടുത്തെ പോലെ ആകാൻ കഴിയൂ. എന്നാൽ അവിടുന്നു നടന്നതു പോലെ നടക്കുന്ന കാര്യം ഇപ്പോൾ ആണെങ്കിൽ പോലും നാം അന്വേഷിക്കണം (1യോഹ. 2:6) . നമുക്കു മലിനപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള ശരീരം ഉള്ളിടത്തോളം , ബോധപൂർവ്വം അല്ലാത്ത പാപങ്ങൾ അതിൽ കാണും , നാം എത്ര അധികം വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവരായാലും (1 യോഹ. 1:8). എന്നാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസാക്ഷിയിൽ പൂർണ്ണതയുള്ളവരാകുവാനും (അപ്പൊ. പ്ര.24: 16) ഇപ്പോൾ പോലും ബോധപൂർവ്വമായ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രരാകാനും കഴിയും , നാം പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ ആണെങ്കിൽ (1 കൊരി. 4:4) . അങ്ങനെ നാം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവിനും നമ്മുടെ തേജസ്കരണത്തിനു മായി കാത്തിരിക്കുന്നു - നമ്മുടെ രക്ഷയുടെ അവസാന ഭാഗം , നാം പാപരഹിത പൂർണ്ണതയുള്ളവരായി തീരുന്ന സമയം ( റോമ.8: 23 ; ഫിലി. 3:21 ).