ദാഹിക്കുന്നവൻ എന്റെ അടുക്കൽ വന്നു കുടിക്കട്ടെ.

പ്രഭാഷകൻ :   ജോജി സാമുവല്‍ വിഭാഗങ്ങൾ :   ആത്മനിറവുള്ള ജീവിതം

One Who Is Thirsty, Let Him Come To Me And Drink
Entering into God’s Rest

Kottayam Conference 2017

ഈ പരന്പരയിലെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ

ക്രൂശിന്റെ വഴിയിലൂടെ
ജോജി സാമുവല്‍
Sep   6 , 2017
(Now Playing)