ലേഖകൻ :   സാക് പുന്നൻ
WFTW Body: 

യേശു ഭൂമിയിൽ ഒരു മനുഷ്യനായി എങ്ങനെ ജീവിച്ചു എന്നു നമ്മെ കാണിക്കുന്ന വാക്യമാണ് എബ്രായർ 1 :9. " നീ നീതിയെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ദുഷ്ടതയെ ദ്വേഷിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കയാൽ ദൈവമേ , നിൻ്റെ ദൈവം നിൻ്റെ കൂട്ടുകാരിൽ പരമായി നിന്നെ ആനന്ദതൈലം കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു".

യേശു ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചപ്പോൾ , അവിടുന്ന് മനുഷ്യരായ നമ്മുടെ എല്ലാ പരിമിതികളോടും കൂടെ ജീവിച്ചു . അതുകൊണ്ട് അവിടുത്തേക്ക് അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു . പിതാവാം ദൈവത്തിന് അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതുപോലെ യേശുവും സ്വർഗ്ഗത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ അവിടുത്തേക്ക് അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ അവിടുന്ന് ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചപ്പോൾ , നമുക്ക് ഒരു മാതൃകയാകേണ്ടതിന് അവിടുത്തേക്ക് അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടിയിരുന്നു. ദൈവം എന്തുകൊണ്ടാണ് , അവിടുത്തെ കൂട്ടുകാരായ നമ്മെക്കാൾ അധികം യേശുവിനെ ആനന്ദ തൈലം (സന്തോഷം) കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്തത് എന്ന് നമ്മോടു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു . അത് പ്രാഥമികമായി ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ് - അവിടുന്ന് നീതിയെ സ്നേഹിക്കുകയും ദുഷ്ടതയെ വെറുക്കുകയും ചെയ്തു . അവിടുന്ന് നിർമലതയെ സ്നേഹിക്കുകയും പാപത്തെ വെറുക്കുകയും ചെയ്തു .

നീതി പ്രവർത്തിക്കുന്നതും നീതിയെ സ്നേഹിക്കുന്നതും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് . ഒരു കുഞ്ഞിന് അനുസരിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാതെ തൻ്റെ പിതാവിനെ അനുസരിക്കാൻ കഴിയും . യേശു നീതി പ്രവർത്തിക്കുക മാത്രമായിരുന്നില്ല , അവിടുന്നു നീതിയെ സ്നേഹിച്ചു . അതുപോലെ യേശു പാപത്തെ ഒഴിവാക്കുകയല്ല ചെയ്തത് അവിടുന്ന് പാപത്തെ വെറുത്തു .

ഈ കാലത്ത് ലൈംഗിക പാപത്തിലൂടെ മനുഷ്യർക്കുണ്ടാകുന്ന മാരകമായ രോഗങ്ങളിലൊന്നാണ് എയിഡ്സ്. അതുകൊണ്ട് , എയ്ഡ്സ് പിടിപെടുമെന്നതിനാൽ അനേകരും വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നില്ല . അവർ ലൈംഗികപാപത്തെ വെറുക്കുന്നില്ല , എന്നാൽ അവർ എയ്ഡ്സ് കിട്ടുമെന്ന് ഭയപ്പെടുക മാത്രം ചെയ്യുന്നു . അതുപോലെ മോഷ്ടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പലരും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല - അവർ മോഷണം വെറുക്കുന്നതു കൊണ്ടല്ല . ഇതേ പോലെ ഏതു പാപത്തെയും വെറുക്കാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കതിനെ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയും.

എന്നാൽ നിങ്ങൾ , ആനന്ദ തൈലം കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ , നിങ്ങൾ നീതിയെ സ്നേഹിക്കുകയും പാപത്തെ വെറുക്കുകയും ചെയ്യണം . ഇവിടെ പറയുന്നത് യേശു മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ അധികം ആനന്ദ തൈലം കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ടതിൻ്റെ കാരണം അതായിരുന്നു എന്നാണ് .

ദൈവത്തിനു മുഖപക്ഷം ഇല്ല . ഒരു നല്ല പിതാവ് ഒരിക്കലും അയാളുടെ മൂത്ത മകനോട് മറ്റു മക്കളോടുള്ളതിനേക്കാൾ അധികം താൽപര്യത്തോടു കൂടി പെരുമാറുകയില്ല - അയാൾക്ക് ഒരു മുഖ പക്ഷവും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല . തൻ്റെ മൂത്തമകന് ചെയ്യുന്നത് തൻ്റെ മറ്റു മക്കൾക്കും ചെയ്യും . പിതാവാം ദൈവം അങ്ങനെയാണ് . അനേകം സഹോദരങ്ങൾക്ക് ആദ്യജാതൻ എന്നാണ് യേശു വിളിക്കപ്പെടുന്നത് . വീണ്ടും ജനിക്കപ്പെട്ട നാം അവിടുത്തെ ഇളയ സഹോദരന്മാരാണ്. യേശുവാണ് മൂത്തമകൻ . ദൈവത്തിന് മുഖപക്ഷമില്ലാത്തതിനാൽ അവിടുത്തെ മൂത്ത പുത്രനായ യേശുവിന് ചെയ്തതെല്ലാം അവിടുന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടിയും ചെയ്യും . യേശു പൂർത്തീകരിച്ച അതേ വ്യവസ്ഥകൾ ഞാനും പൂർത്തീകരിക്കുമെങ്കിൽ , ദൈവം യേശുവിന് ചെയ്തതെല്ലാം എനിക്ക് വേണ്ടിയും ചെയ്യും . യേശുവിൻ്റെ മനുഷ്യത്വത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതിലൂടെ നാം കണ്ടു പിടിക്കുന്ന മഹൽ സത്യങ്ങളിലൊന്ന് ഇതാണ് .

യേശു ആനന്ദതൈലം കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ടത് അവിടുന്ന് ദൈവപുത്രൻ ആയിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് എന്നെഴുതപ്പെട്ടിരുന്നെ ങ്കിൽ , അതു നമ്മെ ഒരു വിധത്തിലും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയോ വെല്ലുവിളിക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ലായിരുന്നു . എന്നാൽ അവിടുന്ന് നീതിയെ സ്നേഹിക്കുകയും ദുഷ്തയെ വെറുക്കുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് അവിടുന്ന് ആനന്ദ തൈലം കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ടത് എന്ന് നാം വായിക്കുമ്പോൾ , നാമും നീതിയെ സ്നേഹിച്ചു പാപത്തെ വെറുത്താൽ , നമുക്കും അതേ വിധത്തിൽ അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെടാൻ കഴിയും എന്ന പ്രതീക്ഷ നമുക്ക് തരുന്നു . അതുകൊണ്ട് നാം ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതുണ്ട് , " കർത്താവേ , ഞാൻ നീതി ചെയ്യുക മാത്രമല്ല എന്നാൽ അതിനെ സ്നേഹിക്കുവാനും അതുപോലെ ഞാൻ പാപത്തെ ഒഴിവാക്കുകയല്ല എന്നാൽ അതിനെ വെറുക്കാനും തക്കവണ്ണം അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കേണമേ ".

നാം എത്രയധികം നീതിയെ സ്നേഹിക്കുകയും പാപത്തെ വെറുക്കുകയും ചെയ്യുന്നോ , അത്രയധികം നാം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സന്തോഷത്താൽ നിറയപ്പെടും . നീതിയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സന്തോഷവുമാകുന്ന ദൈവരാജ്യം വന്ന് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ നിറയ്ക്കും (റോമ 14: 17) .അപ്പോൾ " കർത്താവിൽ എപ്പോഴും സന്തോഷിപ്പിൻ " (ഫിലിപ്യർ 4:4) എന്നു നമ്മോടു പറയുന്ന കല്പ്പന അനുസരിക്കുവാൻ നാം പ്രാപ്തരാക്കപ്പെടും.