കഠിനശോധനകളിലെ ദൈവോദ്ദേശ്യം

പ്രഭാഷകൻ :   സാക് പുന്നൻ

God's Purpose in Severe Afflictions

പുതുതായ പ്രഭാഷണങ്ങൾ