യേശു നമ്മുടെ രോഗങ്ങളെ ക്രൂശിൽ വഹിച്ചതായി ബൈബിൾ പറയുന്നില്ല

പ്രഭാഷകൻ :   സാക് പുന്നൻ

Bible does not say that Jesus took our sicknesses on the cross

പുതുതായ പ്രഭാഷണങ്ങൾ