യേശു എങ്ങനെ പ്രലോഭനങ്ങളെ അതിജീവിച്ചു

പ്രഭാഷകൻ :   സാക് പുന്നൻ

How Jesus Overcame The Temptation

പുതുതായ പ്രഭാഷണങ്ങൾ