യേശു എങ്ങനെ പ്രലോഭനങ്ങളെ അതിജീവിച്ചു

പ്രഭാഷകൻ :   സാക് പുന്നൻ
അകെ കണ്ടത് : 0

How Jesus Overcame The Temptation

പുതുതായ പ്രഭാഷണങ്ങൾ

Session 14
ജോജി സാമുവല്‍
Dec   24 , 2018
(Now Playing)
Session 13
Victor Ramanathan
Dec   24 , 2018
(Now Playing)
Session 12
സാക് പുന്നൻ
Dec   24 , 2018
(Now Playing)
Session 11
സാക് പുന്നൻ
Dec   23 , 2018
(Now Playing)
Session 10
സാക് പുന്നൻ
Dec   23 , 2018
(Now Playing)
Session 09
സാക് പുന്നൻ
Dec   23 , 2018
(Now Playing)
Session 08
സാക് പുന്നൻ
Dec   23 , 2018
(Now Playing)
Session 07
Victor Ramanathan
Dec   23 , 2018
(Now Playing)
Session 06
സാക് പുന്നൻ
Dec   23 , 2018
(Now Playing)
Session 05
സാക് പുന്നൻ
Dec   22 , 2018
(Now Playing)

കൂടുതൽ