ദൈവഹിതം ചെയ്യുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ സ്വാതന്ത്ര്യം

പ്രഭാഷകൻ :   Vincent Wilson

Freedom is to do the Will of God

പുതുതായ പ്രഭാഷണങ്ങൾ