യേശു എങ്ങനെ പ്രലോഭനങ്ങളെ അതിജീവിച്ചു

പ്രഭാഷകൻ :   സാക് പുന്നൻ
അകെ കണ്ടത് : 918

How Jesus Overcame The Temptation